Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo


Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wdrożyliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces. Informujemy, że:

 1.  Administratorem danych osobowych wszystkich Państwa korzystających z naszej oferty, współpracujących w różnym zakresie jest Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, ul. 1 Maja 22, 07 – 130 Łochów, który reprezentuje dyrektor. Dane kontaktowe: numer telefonu: 512 100 354, adres e – mail: sekretariat.migok@gmail.com.
 2. Administrator na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tą pełni Pan Marek Cendrowski, z którym można się kontaktować pod nr telefonu 512323044 lub adresem e-mail: iod@fus-system.pl.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c i f RODO, ustaw i rozporządzeń szczególnych prawa krajowego:
  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe;
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Gminy Łochów przez organizację i prowadzenie różnego rodzaju przedsięwzięć, kierowanych do Państwa w postaci imprez kulturalnych, festiwali, występów artystów, prowadzenie działalności kina,
  warsztatów różnego rodzaju ognisk dla dzieci młodzieży i dorosłych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody właściciela danych, wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze, realizacji umów, jak również dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez Administratora.
 5. Dostęp do przetwarzanych danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie wynikającym z ich zakresów obowiązków.
 6. Odbiorcami danych osobowych w ściśle określonych przypadkach będzie Gmina Łochów, uprawnione organy kultury, organy publiczne, instytucje upoważnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości w ramach swoich kompetencji
  i uprawnień itp.
 7. Administrator jako pracodawca na podstawie art. 22²§1 Kodeksu pracy oraz art. 9 a Ustawy o samorządzie gminnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników MiGOK, ochrony mienia znajdującego się 
 • w obiekcie oraz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej
 • w obiekcie wprowadził szczególny nadzór nad obiektem przez zainstalowanie środków technicznych
 • w postaci monitoringu wizyjnego umożliwiającego rejestrację obrazu przy pomocy kamer.
 1. Dane osobowe gromadzone przez MiGOK nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora między innymi wynikającego z przepisów o samorządzie gminnym i działalności kulturalnej oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia upoważnienia lub do czasu żądania usunięcia danych osobowych, a przechowywane nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń stron.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osoby, której dane dotyczą;
 • prawo sprostowania danych (które są nieprawidłowe);
 • prawo usunięcia danych (tylko takich, które były pozyskane na podstawie zgody osoby, której
  dane dotyczą);
 • prawo ograniczenia przetwarzania w określonych w art. 18 RODO przypadkach (tylko takich,
  które były pozyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);
 • prawo przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO).
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych
  w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia RODO.
 1. Dane organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 

 

W imieniu Administratora
Dyrektor Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie

 


Wniosek dotyczący realizacji praw osoby, której dane są przetwarzane przez Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie do pobrania za linkiem:

POBIERZ WNIOSEK

Pogoda

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Polityka Prywatności

Nawigator

Ta strona używa mechanizmu „cookies” tzw. ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na stronie (polityka ciasteczek). Kontynuując korzystanie ze strony zgadzacie się Państwo na działanie mechanizmu ciasteczek.

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych osobowych ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób chronimy dane dotyczące osób odwiedzających tę witrynę. „Oświadczenie o Prywatności” złożone w przedmiotowej polityce ma zastosowanie wyłącznie do określonych stron internetowych Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w łochowie oraz podmiotów jemu podległych.

Administrator

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych przez witrynę  http://www.lochow.naszgok.pl jest Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, 07-130 ochów ul. 1 Maja 22, 07-130 Łochów NIP 824-11-97-787,REGON ; 000566345, iod@fus-system.plwww.lochow.naszgok.pl ,

Wszelkie pytania dotyczące „Oświadczenia o Prywatności”, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników witryny prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@fus-system.pl

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Nasza witryna nie wymusza na użytkownikach obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc z niej skorzystać. Jednakże za jej pośrednictwem mogą być gromadzone dane osobowe dobrowolnie udostępniane przez użytkowników dla celów statystycznych, dokonania zakupów za naszym pośrednictwem korzystamy z programów  Facebook,  Mail, które służą nam do rejestrowania aktywności użytkowników.

Za każdym razem zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie pozyskana od użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, a administrator poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.

Informacje na temat plików cookies

Dla potrzeb zarządzania witryną i usprawnienia nawigacji administrator może używać plików cookies (małych plików tekstowych zapisywanych w przeglądarce użytkownika). Nie zbieramy, ani nie przechowujemy pojedynczych plików cookies w formie nie połączonych za sobą. Dla celów funkcjonalnych mamy dostęp wyłącznie do pochodzących z cookies danych połączonych ze sobą.

Dodatkowe informacje na temat wykorzystywania przez nas plików cookies umożliwiających rejestrowanie aktywności w witrynie oraz możliwości ich kontrolowania przez użytkowników podano w „Informacji o plikach cookies”.

Bezpieczeństwo informacji

Wprowadziliśmy określone standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony informacji dostarczonych przez osoby odwiedzające Witrynę przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

Modyfikacja informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian okresowych, uznaniowych modyfikacji niniejszego „Oświadczenia o prywatności”. Z chwilą jego aktualizacji informacje o tym wraz z datą jej wprowadzenia podamy na górze strony. W takim przypadku zmienione „Oświadczenie prywatności” będzie mieć zastosowanie do użytkowników i przekazywanych przez nich danych począwszy od daty aktualizacji.

Ochrona prywatności dzieci

Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Witryna nie została zaprojektowana z myślą o dzieciach poniżej szesnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczona. Nasza polityka nie przewiduje celowego gromadzenia danych, dotyczących dzieci poniżej szesnastego roku życia.